Віце-президенти

Шеремет Марія КупріянівнаШеремет Марія Купріянівна

Віце-президент ВГО "Українська асоціація корекційних педагогів" з моменту заснування - 2005 р.

Почесний академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Відмінник освіти України. Заслужений працівник освіти України. Заступник декана Факультету корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, завідувач кафедри логопедії того ж університету.

Тема докторської дисертації: "Психолого-педагогічні основи підготовки слабочуючих дітей до навчання в школі" (13.00.03. - корекційна педагогіка, 1997 р.)

Дисципліни, які викладає: «Логопедія», «Психолінгвістика», здійснює керівництво написанням магістерських робіт студентів. Під керівництвом Марії Купріянівнизахищено понад 30 кандидатських та докторських дисертацій.

Автор понад 300 наукових публікацій, серед яких: підручники, монографії, програми. Досліджує проблему: "Науково-методологічні засади та сучасні технології діагностики та корекції тяжких порушень мовлення".

Основні наукові праці:

«Буквар для підготовчого класу школи глухих» (у співавторстві) (1995 р.), Монографія «Готовність слабочуючих дітей до навчання в школі» (1996 р.), Навчальна програма «Психологія мовлення», «Вимова» (1998, 2001 р.), «Хрестоматія по логопедії» (2005 р.), "Формування мовленнєвої готовності у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання в школі (у співавт. з Пахомовою Н.Г., 2009р.) " «Навчальна програма з логопедії», «Навчальна програма для спеціальних шкіл підготовчих та 1-4о класів для дітей з прушеннями мовлення», навчально-програмний комплекс «Адаптація-Лого», підручники: «Логопедія» (2010 р.), «Логопедія. Друге видання» (2013 р), «Логопедія. Третє видання» (2015), "Корекція просодичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією" (у співавт. з Боряк О.В., 2013 р.).

Очолювала групу науковців з написання стандартів вищої освіти з логопедії.

Очолює редколегію науково-методичного журналу "Логопедія", є членом редакційної колегії Наукового часопису НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіки та спеціальна психологія, членом редколегії Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, членом редколегії науково-практичного освітньо-популярного журналу «Імідж сучасного педагога» Полтавського державного педагогічного університетцуімені В.Г. Короленка.

Заступник голови спеціалізованої Вченої ради зі спеціальності 13.00.03 – корекційна освіта, є членом спеціалізованих Вчених рад інших спеціальностей.

Шевцов Андрій Гаррієвич

 Шевцов А.Г.   

 

Шевцов Андрій Гаррієвич, доктор педагогічних, професор, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України, секретар Атестаційної колегії МОН України, професор та науковий керівник кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Шевцов А.Г. заложив основи комплексного освітнього і особистісно-орієнтованого підходу у вітчизняній реабілітології, обґрунтував методологічні принципи та закономірності реабілітування осіб з обмеженнями життєдіяльності. Ним побудовані теоретико-практичні основи реабілітології як міждисциплінарної науки, що функціонує на стикові корекційної педагогіки, психології, медицини, соціальної роботи, техніки, філософії, права тощо. Багато системно-синергетичних соціально-психолого-педагогічних  розробок та ідей Шевцова А.Г. впроваджено при створенні та організації роботи навчально-реабілітаційних центрів України, спеціальних та інклюзивних шкіл для дітей з порушеннями психофізичного розвитку. У своїх наукових працях також науково обґрунтував і розвиває новітні напрями дефектології – ортопедагогіки та ортопсихології як наукові галузі та сфери підготовки фахівців.

Професор Шевцов А.Г. здійснює керівництво написанням дисертацій аспірантів і докторантів, магістерських робіт студентів у сфері спеціальної освіти, психології та реабілітології. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 зі спеціальностей 13.00.02 – теорія та методика навчання ( фізична культура, основи здоров’я) та 13.00.03 – корекційна педагогіка.

У 2010 році Шевцов А.Г. створив нову кафедру ортопедагогіки та реабілітології в Інституті корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Викладає курси: «Нейропсихологія», «Основи реабілітології», «Ортопедагогіка», «Ортопсихологія», «Ортодизонтогенез», «Основи наукових досліджень», «Ерготерапія» тощо

Має більше 150 наукових праць з питань спеціальної освіти, ортопедагогіки, психології, соціальної політики, реабілітології, організації та змісту вищої освіти, оцінки якості освіти, теоретичної фізики. Серед них – 19 наукових монографій та навчальних посібників.

Зокрема, такі, як: «Освітні основи реабілітології (2009); «Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я» (2004); «Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я» (2004); «Зайнятість молоді з функціональними обмеженнями» (2003); «Вступ в абілітацію та реабілітацію дітей з обмеженнями життєдіяльності» (2007), «Дитина з порушеннями опорно-рухового апарату в загальноосвітньому просторі» (2013), «Методичні поради батькам щодо сімейного супроводу навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату» (2013), «Студенти з порушеннями опорно-рухового апарату в інтегрованому навчальному закладі» (2014), «Групове експертне оцінювання та компетентність експертів» (2015), «Акредитація ВНЗ та діяльність акредитаційних організацій у Сполучених Штатах Америки» (2015).

Шевцов А.Г. є автором та ініціатором законопроектів, державних програм, нормативно-правових актів з питань середньої та вищої освіти, соціально-правового захисту та реабілітації інвалідів; ліцензування та акредитації освіти, атестації кадрів вищої кваліфікації.

Вивчав досвід організації освіти та реабілітації осіб з інвалідністю, соціальної роботи, акредитації вищої освіти в Великобританії, Австрії, Німеччині Данії, США, Швеції, Польщі, Словаччині, Угорщині. Обізнаний у системі державного управління сферами освіти й соціальної політики, організації наукової діяльності.

Має нагороди: Заслужений працівник освіти (2015); Орден «За заслуги» III ступеня (1998 р.); Орден Христа Спасителя УПЦ Київського Патріархату,  Почесний знак МОН України  „Відмінник освіти України” (2005 р.); Нагрудний знак МОН України "Петро Могила" (2010 р.); Почесний знак Мінпраці України „За сумлінну працю” (2006 р.); Подяка Кабінету Міністрів України (2004, 2013 рр.); Почесні грамоти: МОН України (2003 р.); Академії педагогічних наук України (2008 р.); Мінсоцполітики України (2011 р.); Держкомпідприємництва (1999 р.) тощо.

 


Бондар Віталій Іванович Бондар Віталій Іванович

Віце-президент ВГО "Українська асоціація корекційних педагогів".

Народився 20 жовтня 1938 року в смт. Нова Водолага на Харківщині.

Закінчив дефектологічне відділення Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького (1965 р.), аспірантуру Науково-дослідного інституту дефектології АПН СРСР у Москві, де захистив кандидатську дисертацію (1971р.). Повернувшись до Києва, продовжив педагогічну діяльність. 1972-1974 рр. – радник міністра освіти з питань спеціального навчання на Кубі. З 1975-1986 рр. – працював на дефектологічному факультеті Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького доцентом кафедри олігофренопедагогіки, заступником декана та деканом факультету. Обіймав посаду завідувача лабораторії олігофренопедагогіки Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР. Там захистив докторську дисертацію (1992 р.). 1993-2009 рр. – обирався директором Інституту дефектології АПН України (тепер Інститут спеціальної педагогіки НАПН України). В цьому ж році став професором.

Голова спеціалізованої Ради в Інституті спеціальної педагогіки із захисту кандидатських і докторських дисертацій (1995-2009 рр.), член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук України (з 2001р.), голова науково-методичної комісії МОН України з питань дефектології (1993-2009 рр.), головний редактор журналу «Дефектологія» (1995-2009 рр.), дійсний член АПН України (з 1999 р.), член міжвідомчої координаційної ради Кабінету Міністрів України з питань ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (2002 р.), член Президії АПН України (2003-2011р.р).

У 2009 році на запрошення ректора НПУ імені М.П. Драгоманова Віктора Андрущенка та академіка Віктора Синьова, Віталій Бондар очолив науково дослідний цент інклюзивної освіти при Інституті корекційної педагогіки та психології (зараз – Навчально-методичний центр освітньої інтеграції), де плідно працює й сьогодні, поєднуючи організаційні та науково-методичні функції з викладацькою діяльністю.
Більше 25 років Віталій Бондар співпрацює з багатьма ВНЗ України, спеціальними навчальними закладами, Міністерством освіти і науки України, налагоджує міжнародну співпрацю, зокрема з Українським центром засобів розвитку Коледжу імені Грента Мак Юена та університетом провінції Альберти в Канаді, з Академією спеціальної педагогіки в Польщі.

Завдяки унікальним розробкам академіка в сфері професійно-трудової підготовки та адаптації дітей з особливостями психофізичного розвитку, близько 70% випускників спеціальних шкіл-інтернатів для розумово відсталих дітей працевлаштовуються, працюючи в реальних умовах суспільного виробництва, підвищують свою професійну майстерність і стають корисними суспільству, а не поповнюють ряди дітей-інвалідів, які отримують пенсію по лінії соцзабезпечення.
Автор понад 300 наукових праць, методичних посібників, оригінальних навчальних програм і підручників для дітей з особливостями психофізичного розвитку. Найбільш відомими працями за останні роки є: «Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці» (2005); «Історія олігофренопедагогіки» (2007); «Фізика: Підручник для 7 класу допоміжної школи» (2008). «Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М.Монтессорі» (2009); Особливості формування трудової компетентності розумово відсталих учнів» (2010); «Дефектологічний словник» (2011).